Startside

 

Oversættelse

 

Warszawa Guide

 

 

 

 

 

 

Michael Hardenfelt

www.hardenfelt.com

 

 

Velkommen

På denne side har jeg fornøjelsen af at præsentere en komplet oversættelse af den polske Grundlov til dansk samt af den danske Grundlov til polsk. Begge oversættelser er ligeledes præsenteret i kommenterede udgaver, og for en fuld forståelse af teksterne anbefales det kraftigt at konsultere disse versioner. Begge love kan imidlertid også læses i en udgave med kun enkelte sproglige kommentarer.

 

Læs om:

Baggrunden for oversættelsen

Principper for oversættelsen

Kommentarer til oversættelsen

Råd og vejledning

 

Baggrunden for oversættelsen

Oversættelserne er foretaget i forbindelse med et gæsteophold på jurastudiet ved Warszawas Universitet. I forbindelse med mit kursus i forfatningsret søgte jeg polske og danske oversættelser af forfatninger fra forskellige lande, og fandt i den forbindelse ud af at der ikke forelå en dansk oversættelse af den polske Forfatning. Det eksisterer en ældre oversættelse af den danske Grundlov til polsk, men dels er denne oversættelse kun tilgængelig i bogform, dels fandt jeg ikke at den er tilstrækkelig tro mod originaldokumentets sproglige karakteristika, ligesom dele af Grundloven synes oversat via den engelske grundlovsoversættelse. Jeg fandt det derfor fuldt berettiget at foretage en nyoversættelse, som tager særlig hensyn til Grundlovens kultur- og sproghistoriske træk.

Principper for oversættelsen

En perfekt oversættelse eksisterer ikke. En oversættelse er resultatet af valg af principper, og forskellige modtagergrupper vil med deres forskellige forudsætninger og behov vurdere anvendelsen af disse principper forskelligt. Man vil aldrig kunne stille alle tilfredse, og det er heller ikke mit mål.

Generelt oversætter vi på baggrund af vores forventninger til modtageren – hvordan vil han forstå den oversatte tekst, og vil den være klar for ham med den kulturelle baggrund som han besidder; en tekst må ofte modificeres til modtagerens verdensbillede, og nogen gange står man med spørgsmålet om hvorvidt uklart sprog også bør være uklart på målsproget. Selv juridiske dokumenter – som principielt ikke bør fortolkes af oversætteren – vil være genstand for en lang række overvejelser. I nærværende oversættelse har følgende spørgsmål lagt grund til særlige overvejelser:

Bør institutioner oversættes til :

a.    internationalt anvendte termer, som ikke nødvendigvis gengiver institutionens specielle nationale karakter.

b.    en på målsproget kendt institution, med fare for at modtageren tillægger termen nogen egenskaber som den ikke har i kildesprogslandet (Polen eller Danmark).

c.    en ordret oversættelse, eventuelt med en ledsagende forklaring.

d.    den nationale betegnelse – altså ikke at oversætte, men derimod forklare betydningen af termen i en fodnote.

 

Den sidstnævnte metode er specielt anvendelig når man arbejder med dokumenter som skal oversættes flere gange frem og tilbage, men den er også anvendelig til at angive termens specielle nationale karakter, specielt hvis modtageren er bekendt med stoffet.

De principper jeg har valgt for oversættelserne er forskellige for de to dokumenter. Ved oversættelsen af den danske Grundlov har jeg ønsket at understrege dokumentets historiske karakter, hvorfor jeg overvejende har holdt mig til ordrette oversættelse. Ved oversættelsen af den polske Forfatning har jeg anskuet denne som et moderne, juridisk dokument, og jeg har derfor søgt at finde neutrale, internationale betegnelser til at gengive specifikke polske termer.

Jeg har haft alvorlige overvejelser med hensyn til den danske betegnelse ”Statsminister”, som i Statsministeriets officielle oversættelse til engelsk er gengivet „Prime Minister”. Normalt bør institutionens egen oversættelse efterleves betingelsesløst, hvilket ville resultere i at termen på polsk skulle gengives ”Premier”. Jeg har dog vurderet at den officielle danske oversættelse har haft til formål at give embedet en letforståelig international form, og jeg mener ikke at dette er nødvendigt i en oversættelse som i høj grad er sproglig og historisk. Ved valg af termen ”minister stanu” har det for mig været afgørende at den danske term i sig selv ikke refererer til regeringschefen som leder af et kollegialt organ, uanset at dette utvivlsomt er hans funktion.

I enkelte tilfælde har jeg valgt en oversættelse til en på målsproget kendt institution, hvor jeg har vurderet at deres ansvarsområde, struktur og funktion ligger så tæt på hinanden at det ikke burde give anledning til misforståelser. Dette er Fx. sket i forbindelse med termen ”Rigsretten” som er oversat til ”Trybunał stanu” og vice versa.

Den danske grundlov har fastholdt den originale form med meget begrænset brug af store bogstaver. En lignende manglende brug af store bogstaver ses i forfatningerne for Fyrstendømmet Polen (1807) og Kongedømmet Polen (1815), og jeg har derfor valgt at fastholde denne form i den polske udgave, for at understrege dokumentets historiske karakter.

Jeg har i et vist omfang fastholdt den originale ordstilling, og så vidt muligt har jeg undladt at opdele eller sammensætte sætninger, uanset at dette ville lyde mere mundret på målsproget. For at være loyal mod kildeteksten har jeg kun undtagelsesvist foretaget omformulering af teksten for at tilpasse den til mundret målsprog. Endvidere skal man være opmærksom på at ordstillingen peger på hvilke elementer der er lagt vægt på i originaludgaven, og jeg har derfor i en række tilfælde fundet at det ville være rigtigt at lade læseren selv foretage en fortolkning af teksten.

 Kommentarer til oversættelsen


Det kan være svært at forstå den rå oversættelse, og begge forfatninger er derfor udstyret med sproglige og fortolkende kommentarer. Hvis man ønsker at gå dybere ind bag paragrafferne i et konkret tilfælde anbefales det kraftigt at benytte den kommenterede udgave.

 For så vidt angår den danske Grundlov består kommentarerne i en oversættelse af ”Min Grundlov”, som er en letlæst udgave af Grundloven, offentliggjort på Folketingets officielle hjemmeside og udarbejdet af Susannah Pedersen. Den danske tekst er dog målrettet mod en dansk læserskare, og for at teksten tjener sit formål som et letlæselig grundlovsfortolkning har det været nødvendigt at tilpasse teksten til polske forhold. Der er således foretaget væsentlige omformuleringer i forhold til den originale tekst.

Kommentarerne til den polske Grundlov har jeg selv udarbejdet. De består dels af sproglige uddybninger samt henvisninger til polske institutioner og lovtekster, med henblik på at lette informationssøgning på kildesproget. Endvidere har jeg foretaget en række fortolkende noter. Fortolkningerne er ikke gennemført konsekvent, men er resultatet af et subjektivt valg fra min side, dels dikteret at mine interessefelter, dels af hvad jeg føler ville være af interesse for en dansksproget læser.

Råd og vejledning

Jeg har den dybeste respekt for de dokumenter jeg her præsenterer, og jeg ville ikke have vovet at foretage en offentliggørelse hvis jeg ikke havde haft mulighed for at konsultere teksterne med sproglig og juridisk kompetence.

For så vidt angår oversættelsen af den danske Grundlov vil jeg gerne takke for råd og vejledning fra stud.jur Jan Karol Kieszczynski fra Warszawas Universitet. Jeg retter endvidere en dybtfølt tak til H. C. Andersen oversætteren Boguslawa Sochanska for hendes gennemlæsning af første udkast. Uden hendes præcise fortolkning af ældre dansk og polsk sprog var resultatet blevet væsentligt ringere.

Ved oversættelsen af kommentarerne til den danske Grundlov (Min Grundlov) har jeg fået en uvurderlig hjælp af cand.jur. Aleksandra Sloniec, som sikrer at teksten er fagligt acceptabel på trods af sit forenklede sprog. Jeg har endvidere gennemarbejdet teksten sammen med stud.mag Paulina Nosek fra Warszawas Universitet, med henblik på at sikre mig at teksten er klar og letforståelig for forskellige læsergrupper.

Med hensyn til oversættelsen af den polske Forfatning vil jeg gerne takke Cand. Jur. Annemette Juul Jørgensen for gennemlæsning at oversættelsen. Annemette påpegede i den forbindelse en lang række uklarheder i teksten, og i de fleste tilfælde har jeg valgt at oplyse disse uklarheder ved hjælp af fodnoter.

Fodnoterne er udarbejdet på grundlag af en række lærebøger indenfor polsk Forfatningsret, primært skrevet af Leszek Garlicki og Piotr Winczorek fra Warszawas Universitet. Endvidere vil jeg gerne takke dr. Ryszard Piotrowski fra Warszawas Universitet for en usædvanlig indlevelse i stoffet i forbindelse med hans forelæsningsrække i polsk forfatningsret samt for mulighederne for at drøfte konkrete tvivlsspørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af noteapparatet.

 

Michael Hardenfelt,

november 2010 r.

 

 

Dansk version

 

Polska wersja

 

Den polske Forfatning oversat til dansk

Den danske Grundlov oversat til polsk

 

Den polske Forfatning på dansk med kommentarer

 

Den polske Forfatning på dansk uden kommentarer

 

Den danske Grundlov på polsk med kommentarer

 

Den danske Grundlov på polsk uden kommentarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk!

Polens forfatning er i de senere år blevet omfortolket af den siddende regering, og denne side er IKKE blevet opdateret, siden jeg lavede den i 2010.

En opdatering med hensyn til de politiske strømninger i de forløbne ti år findes i min bog fra april 2020 - Hvordan Polen blev Polen. Læs mere om bogen, ved at klikke her!